ВиК обявява нови цени на водата

31 юли 2019
31 юли 2019, Коментари Коментарите са изключени за ВиК обявява нови цени на водата

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.08.2019 г. както следва:

  Утвърдени цени
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м 2019 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.970
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.126
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.376
Промишлени и стопански     степен на замърсяване 1 0.421
  степен на замърсяване 2 0.602
  степен на замърсяване 3 0.929
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.548

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС

От Ръководството


На основание на решение на КЕВР № БП–Ц- 4 от 25.07.2019г. във връзка с нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги от 01.08.2019г., ВиК ЕООД ви уведомява, че в м. Август ще бъдат издадени две фактури както следва: на 01.08.2019г. – изравнителна към датата по старата цена, а втората фактура по графика за фактуриране – 8-мо, 15-то и 28-мо число