ВиК обявява нови цени на водата от 01.01.2023 г.

3 януари 2023
3 януари 2023, Коментари Коментарите са изключени за ВиК обявява нови цени на водата от 01.01.2023 г.

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2023 г. както следва:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м2023 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   3.026
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            0.267
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: 
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0.546
Промишлени и стопански:
степен на замърсяване 1
0.610
 степен на замърсяване 20.894
 степен на замърсяване 31.329
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  0.969

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,606 лв./м3

От Ръководството

Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите тук….