Интегрирана система за управление

 

ISO_OHSAS

От месец Юли 2014 г. във Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, на околната среда и на здравето и безопасността при работа в областта на доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води; проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на водоснабдителни и канализационни мрежи; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности. След успешно преминат одит Дружеството получи сертификати ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Ръководството поема ангажимента и отговорността по осигуряване на необходимите ресурси, за изпълнение на начертаната политика, постигане на поставените цели и спазване на всички изисквания при работа съгласно въведените стандарти.

Декларацията на ръководството за поемане на ангажимент и Цели по качеството  Вижте