Цени на други услуги

 № Вид услуга Обикновена Бърза Експресна
Цена без ДДС

Цена

с ДДС

Цена без ДДС

Цена

с ДДС

Цена

без ДДС

Цена

с ДДС

 1. Проучване и предоставяне на изходни данни за проектиране (предварителен договор)
a/ За обекти първа, втора и трета категория 58.33 70.00 75.00 90.00
б/ За обекти четвърта категория 50.00 60.00 66.67 80.00
в/ За обекти пета категория 41.67 50.00 58.33 70.00
2. Писма за СОЗ 35.00 42.00 45.83 55.00
 3. Разглеждане и съгласуване на проект на нелинейни обекти – жилищни, административни, производствени и др.сгради 16.67 20.00 25.00 30.00
 4. Съгласуване на проекти на линейни обекти с нанасяне на ВиК мрежи
  – с дължина до 250 м 33.33 40.00 41.67 50.00
  – с дължина от 250 м до 500 м 63.33 76.00 75.00 90.00
  – с дължина от 500 м до 1000 м 93.33 112.00 108.33 130.00
  – с дължина над 1000 м 125.00 150.00 150.00 180.00
5.  Съгласуване на скица
  – без нанасяне на комуникации 8.33 10.00 12.50 15.00 16.67 20.00
  – с нанасяне на комуникации 12.50 15.00 16.67 20.00 20.83 25.00
 6.  Окончателен договор за присъединяване (за Акт 16)
а/ За обекти с РЗП до 100 м2 33.33 40.00 50.00 60.00
б/ За обекти с РЗП до 300 м2 50.00 60.00 66.67 80.00
в/ За обекти с РЗП от 300 до 1000 м2 83.33 100.00 100.00 120.00
г/ За обекти с РЗП над 1000 м2 125.00 150.00 141.67 170.00
 7.  Издаване на справка, удостоверение или договор за доставка на вода с цистерна 12.50 15.00 16.67 20.00 20.83 25.00
8.  Цена за откриване на партида 22.96 27.55
а/  Цена за откриване на партида с два водомера 30.97 37.16
 б/  За всеки следващ водомер допълнителна цена от: 8.02 9.62
  9.  Цена за промяна на партида на битови потребители при съществуващи СВО и СКО при не спазен 30 дневен срок от промяна на собствеността 5.00 6.00
  10.  Цена за промяна на партида от обществен сектор при съществуващи СВО и СКО при не спазен 30 дневен срок от промяна на собствеността 10.00 12.00
11. Издаване на справка за партида или абонат 5.00 6.00

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При смърт на титуляра на партидата, същата се променя служебно, без такса.

2. Обикновена услуга – до 20 работни дни; Бърза услуга – до 5 работни дни; Експресна услуга – до 2 работни дни

Цените са в сила от 01.11.2015 г.

Управител,

инж. Румен Райков