Цени на водоснабдителните и канализационни услуги

Цена за доставяне на вода – ВС „Помпажно”  1,81 лв./куб.м
Цена за доставяне на вода – ВС „Гравитачно”  0,98 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води  0,10 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови  0,36 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени:
            Степен на замърсяване 1  0,36 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 2  0,71лв./куб.м
            Степен на замърсяване 3  1,07 лв./куб.м

* цените са без включен ДДС

Считано от 01.01.2016 г. се въвеждат цени на нови услуги отвеждане и пречистване в кв. Кольо Ганчев – Стара Загора. За повече информация виж тук

Считано от 01.11.2018 г. се въвеждат цени на нови услуги отвеждане и пречистване за всички абонати в село Богомилово, общ. Стара Загора и град Раднево. За повече информация виж тук

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Вид услуга лв/m3 Вид услуга лв/m3 Вид услуга лв/m3
Водоснабдяване, помпажно 1.81 Водоснабдяване, гравитачно 0.98 Водоснабдяване, помпажно 1.81
Канализация 0.10 Канализация 0.10 Канализация 0.10
Пречистване 0.36 Пречистване 0.36 Пречистване Не се прилага
Сума: 2.27 Сума: 1.44 Сума: 1.91
ДДС 20% 0.45 ДДС 20% 0.29 ДДС 20% 0.38
Обща цена 2.72 Обща цена 1.73 Обща цена 2.29

Цените са валидни 01.08.2012