Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

29 май 2019, Коментари Коментарите са изключени за Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора в качеството на Оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, ще внесе заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, във връзка с Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството 2017-2021г. и след извеждането на Община Тополовград.

Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2019 и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за 2020-2021г., без ДДС:

      Цени за утвърждаване
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,914 1,950 1,970 1,976 1,989
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,120 0,133 0,126 0,133 0,126
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,365 0,351 0,376 0,375 0,391
Промишлени и стопански      степен на замърсяване 1 0,408 0,393 0,421 0,420 0,437
  степен на замърсяване 2 0,583 0,561 0,602 0,601 0,625
  степен на замърсяване 3 0,900 0,866 0,929 0,927 0,965
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,552 0,536 0,548 0,557 0,567