Изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС

30 октомври 2019, Коментари Коментарите са изключени за Изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

„Водоснабдяване и Канализация“ EOOД Стара Загора подаде проектно предложение по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “ по ОП „Околна среда 2014 – 2020“

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, подаде проектно предложение за финансиране по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “ по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ (ОПОС). Общата стойност на допустимите разходи възлиза на 99 591 101 лв.

В резултат от предвидените по проекта инвестиции по компонент водоснабдяване ще се осъществи:

 • Изграждане на 8 нови тръбни кладенеца в землищата на селата Хан Аспарухово и Горно Ботево, Община Стара Загора;
 • Реконструкция на разпределителен водопровод от водоем V= 11 000m³ до ОШ 9, водоснабдителна система „Стара Загора – второ магистрално отклонение“ – L=4 126m;
 • Реконструкция на външен довеждащ водопровод от ВС „Дунавци – Стара Загора“ в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичането на  път “ гр.Казанлък – яз. Копринка“ – L=7 343m;
 • Рехабилитация на външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000m3 на ЦПС гр. Казанлък – L=12 446m;
 • Изграждане на две разпределителни шахти между двете ВС „Стара Загора – Дунавци“ и ВС „Казанлък“ в местата на пресичане на трасетата на довеждащите водопроводи;
 • Реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан – L=5 431m;
 • Реконструкция на външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец за водоснабдяване на гр. Раднево – L=3 747m;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Стара Загора – 40 310m от водопроводната мрежа и обособяване на 14 бр. ДМА зони;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Казанлък – 20 476m и обособяване на 3 бр. ДМА зони;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна  мрежа на гр. Чирпан – 989m;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Раднево – 2 209 m;
 • Намаляват загубите на вода в разпределителната мрежа с 11 195 213 м3/год. за агломерациите, в които ще се извършат инвестициите.

По компонент канализация:

 • Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Стара Загора – 16453m;
 • Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Казанлък – 844m;
 • Реконструкция на вътрешна канализационна  мрежа на гр. Чирпан – 1 961m и изграждане на 1 бр. канализационна помпена станция;
 • Ще се осъществи подобряване на компоненти от технологичната схема на ПСОВ Стара Загора

Проектното предложение за „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е изготвено в рамките на договорите за разработка на 14 бр. регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), изпълнявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с финансиране по ОПОС, с помощта на които се осъществява кандидатстването по ОПОС през настоящия програмен период. Общата стойност на допустимите разходи, включени в тях е приблизително 1,469 млрд. лв., като 1, 072 млрд. лв. от тях се предоставят безвъзмездно от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Останалите обособени територии на ВиК оператори, за които има изготвени РПИП и са подали проектни предложения по ОПОС до 23.04.2019 г. са: Бургас, Варна, Видин, Враца,  Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Добрич, Шумен и Ямбол.