ВиК обявява нови цени на водата

31 юли 2019
31 юли 2019, Коментари Коментарите са изключени за ВиК обявява нови цени на водата

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.08.2019 г. както следва:

  Утвърдени цени
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м 2019 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.970
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.126
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:  
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.376
Промишлени и стопански     степен на замърсяване 1 0.421
  степен на замърсяване 2 0.602
  степен на замърсяване 3 0.929
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.548

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС

 

От Ръководството